ویژگی های زهکشی کانال های زهکشی حاشیه

کانال های زهکشی حاشیه از امکانات مهم برای زهکشی جاده ها هستند.آنها آب باران را از سطح جاده جمع آوری و هدایت می کنند و از عملکرد صحیح سیستم زهکشی جاده اطمینان حاصل می کنند و از تجمع رسوب و فرسایش جلوگیری می کنند.ویژگی های زهکشی کانال های زهکشی حاشیه ای در زیر مشخص شده است.

اولاً، کانال های زهکشی محدود ظرفیت زهکشی خوبی دارند.طراحی و ساخت کانال ها امکان جمع آوری سریع و کارآمد آب باران از سطح جاده را فراهم می کند و زهکشی مناسب را در سیستم تسهیل می کند.شیب های جانبی و طولی کانال ها باید برای اطمینان از جریان روان و بدون مانع مناسب باشد.

علاوه بر این، شکل مقطع کانال های زهکشی نیز بر ظرفیت زهکشی آنها تأثیر می گذارد.اشکال متداول مقطعی عبارتند از V شکل، مستطیل و ذوزنقه.این اشکال اثربخشی زهکشی را افزایش می دهد.علاوه بر این، قرار دادن شن های سست یا سایر مواد متخلخل در پایین کانال ها می تواند نفوذپذیری را افزایش داده و کارایی زهکشی را بهبود بخشد.

ثانیاً، کانال های زهکشی محدود دارای ظرفیت زهکشی قابل تنظیم هستند.آنها باید بتوانند ظرفیت زهکشی خود را با توجه به سطوح مختلف بارندگی و الزامات زهکشی جاده تنظیم کنند.در هنگام باران خفیف، کانال ها باید به سرعت آب باران را جمع آوری و تخلیه کنند.در مورد باران شدید، کانال ها باید ظرفیت تحمل حجم زیادی از آب را داشته باشند.از طریق طراحی مناسب و تحمل، کانال ها می توانند از انسداد و سرریز جلوگیری کنند.

بنابراین در طول فرآیند طراحی و ساخت باید عواملی مانند اندازه، عمق و طول کانال های زهکشی بر اساس محیط و الزامات خاص در نظر گرفته شود.این تضمین می کند که کانال ها دارای ظرفیت زهکشی قابل تنظیم هستند.

ثالثاً، کانال های زهکشی حاشیه دارای قابلیت خود تمیز شوندگی هستند.علاوه بر توانایی آنها در تخلیه سریع و کارآمد آب، آنها همچنین باید دارای عملکرد خود تمیز شوندگی برای حفظ کانال های بدون مانع هستند.خود تمیز کردن در درجه اول به جریان آب متکی است، بنابراین در طراحی کانال های زهکشی باید سرعت و الگوی جریان آب در نظر گرفته شود.اگر سرعت جریان آب خیلی کم باشد، ممکن است منجر به تجمع آب و رسوب گذاری شود.برعکس، اگر سرعت جریان آب بیش از حد بالا باشد، ممکن است منجر به شستشوی کف کانال و کناره‌ها شود و باعث آلودگی ثانویه شود.

در طول فرآیند طراحی و ساخت، لازم است فراوانی سیلاب و سطوح سیلاب تاریخی در مناطق مختلف در نظر گرفته شود.با انتخاب ارتفاع، اندازه و ظرفیت های زهکشی مناسب برای کانال های زهکشی حاشیه، می توان مقاومت سیلابی سیستم زهکشی جاده را بهبود بخشید.


زمان ارسال: نوامبر-14-2023