کانال زهکشی پروفایل شانه

  • کانال زهکشی پروفایل شانه

    کانال زهکشی پروفایل شانه

    توضیحات محصول 1.YT-100 (عرض 100 میلی متر، عرض شانه 16 میلی متر) 2.YT-150 (عرض 150 میلی متر، عرض شانه 18 میلی متر) 3.YT-300 (عرض 300 میلی متر، عرض شانه 18 میلی متر) توجه: هر طول 1 متر است اگر شما نیاز به کانال یا رنده خاصی داشته باشید، ما می توانیم با یکی از محصولات استاندارد خود کمک کنیم یا درباره گزینه های توسعه محصول بحث کنیم.ما توانایی طراحی، ساخت و تست عملکرد محصولات بتن پلیمری را متناسب با نیاز شما داریم.با توسعه شهر، پارک های سطحی بیشتر و بیشتر...