کانال زهکشی حاشیه جاده

  • کانال زهکشی حاشیه جاده برای تخلیه آب راهرو

    کانال زهکشی حاشیه جاده برای تخلیه آب راهرو

    کانال زهکشی حاشیه سنگی است با کانال زهکشی که در لبه جاده نصب شده است، به همین دلیل به آن کرب زهکشی نیز می گویند.کانال زهکشی حاشیه را می توان برای تمام روسازی های سختی که نیاز به تصفیه زهکشی دارند، مانند پارکینگ، ایستگاه اتوبوس و منطقه کم حرکت برای وسایل نقلیه اعمال کرد.سطح تحمل بار سیستم می تواند به D400 برسد.

    ارتفاع اصلی سیستم زهکشی حاشیه: 305 میلی متر، 500 میلی متر.